About Us (Welsh Version)

Language Select: Welsh Version | English Version

Mae Cyngor Mwslimaidd Cymru yn gysylltiedig â Cyngor Mwslimaidd Prydain ac yn sefydliad ymbarél eang a chafodd ei sefydlu yn gynnar yn 2000 i wasanaethu anghenion y gymuned Fwslimaidd ar draws Cymru.

Rydym yn gweithredu gyda Mosgiau, Elusennau, Sefydliadau a Phartneriaid lleol i weithio tuag at les bawb. Rydym yn cynrychioli anghenion Mwslimiaid Cymreig ar lefel llywodraethol lleol ac mae gennym berthynas cryf gyda phob cymuned ffydd ar draws Cymru.

Rydym yn sefydliad di-elw â’i leoliad yng Nghaerdydd gyda phrosiectau a gynlluniwyd i wellhau ansawdd bywyd Mwslimiaid Cymreig.

Cafodd Cyngor Mwslimaidd Cymru ei sefydlu yn 2003, fel rhan o Gyngor Mwslimaidd Prydain, i adlewyrchu  strwythur datganoledig y llywodraeth Gymreig, yn ogystal â’r cyd-destun hanesyddol, cymdeithasol a crefyddol unigryw i Gymru.

 

Isod yw ein Datganiad o Fwriad  sy’n llywio ein gwaith.

 • Mae Cyngor Mwslimaidd Cymru yn gytgord o Fosgiau a sefydliadau Mwslimaidd yng Nghymru. Y byddai yn cael ei hysbysu a’i harwain gan y Sunnah yn ei nodau, polisïau a gweithdrefnau.
 • Y mae yn gorff annibynnol sydd yn gweithio ar gyfer hapusrwydd Allah i hyrwyddo ymgynghoriad, cydweithrediad a cyd-drefniad ar faterion Mwslimaidd yng Nghymru.
 • Nid yw’n corff sectyddol, y mae yn gweithio tuag at les pawb, heb amharu, disodli nac ynysu unrhyw waith Mwslimaidd sydd yn bodoli yn barod yn y gymuned.
 • Y mae yn sefydliad eang sydd yn cynrychioli’r Mwslimiaid yng Nghymru ac yn adlewyrchu a darparu i’r cymunedau Mwslimaidd sydd â chefndiroedd cymdeithasol, diwylliannol a diwinyddol gwahanol. Y mae yn gorff a fydd yn seilio ei pholisïau a phenderfyniadau ar gonsensws (shura) a’r mesur ymarferol mwyaf o gytundeb cyffredin. Y mae yn gorff a chafodd ei gyfansoddi’n ffurfiol gyda system o gynrychiolaeth ac atebolrwydd.

 

Gan ddilyn y Datganiad, rydym wedi llunio nifer o amcanion mewn ymgynghoriad gydag ein sefydliadau cysylltiedig:

 • I hybu delwedd gywir o Islam a Mwslimiaid yng Nghymru. Rydym yn credu ei fod yn hanfodol i Fwslimiaid fod yn rhagweithiol yn cynrychioli gwir neges Islam a’i dysgeidiaethau.
 • I annog a chryfhau’r ymdrechion sydd yn bodoli yn barod ar gyfer budd y gymuned Fwslimaidd.
 • I weithio am werthfawrogiad mwy gwybodus o Islam a Mwslimiaid yn y gymdeithas ehangach.
 • I sefydlu lle i Fwslimiaid yn y gymdeithas Brydeinig sydd yn deg gyda hawliau sy’n ddyledus.
 • I weithio i ddileu anfanteision ac anffafriaeth y mae Mwslimiaid yn eu hwynebu.
 • I fabwysiadu gwell cysylltiadau cymunedol a gweithio ar gyfer lles pawb yn y gymdeithas.
 • I ehangu a hybu integreiddio rhwng Mwslimiaid a phobl nad ydynt yn Fwslimiaid i sicrhau cymuned Gymreig sydd yn gryf ac yn gydlynol.
 • I gyflwyno persbectif Islamaidd ar faterion sydd o bwys i’r cyhoedd yng Nghymru. Wrth gynnig y persbectif, rydym yn ceisio rhoi grym i’r gymuned Fwslimaidd yng Nghymru drwy weithredu’n wleidyddol a chymdeithasol drwy’r dulliau canlynol.

 

Os hoffech fwy o wybodaeth am Gyngor Mwslimaidd Cymru, cysylltwch â ni trwy galw 029 2048 7667 neu ebostiwch i info@muslimcouncilwales.org.uk